Vlasmarkt Bewindvoeringen
Londensekaai 1-3 - Middelburg - telefoon 0118-485676
Login Inloggen medewerkers Login Inloggen cliënten   
geld

WAT IS BESCHERMINGSBEWIND?

Beschermingsbewind is een voorziening voor mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke situatie hun financiële belangen niet meer kunnen behartigen. In deze situatie kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen die het vermogen en inkomen gaat beheren. In veel gevallen benoemt de kantonrechter hiervoor een partner of familielid. Dit is echter niet in alle gevallen wenselijk of mogelijk. In dat geval kan ook een professionele bewindvoerder worden benoemd. Vlasmarkt Bewindvoeringen is een professionele organisatie die betrouwbaar en deskundig is.

HOE VERLOOPT DE AANVRAAGPROCEDURE?

De cliënt neemt, al dan niet in overleg met een maatschappelijk werker, contact op voor het maken van een eerste, vrijblijvende, afspraak. Deze afspraak vindt plaats bij de cliënt thuis, waarbij de aanvraag voor het bewind kan worden opgesteld. De financiële situatie van de cliënt wordt in kaart gebracht. Vlasmarkt Bewindvoeringen verzorgt vervolgens de aanvraag bij de kantonrechter. De gehele procedure duurt ca 6 weken. Indien er direct behoefte bestaat aan het regelen van de financiële zaken kunt u ons hiertoe machtigen. De machtiging geldt tot het moment van uitspraak van de rechter.

WAT KUNT U VAN ONS ALS BEWINDVOERDER VERWACHTEN?

Onze taak is het beheren en beschermen van het inkomen en vermogen van de cliënt. Wij dienen hiervoor jaarlijks verantwoording af te leggen. Onze belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
 • de doorbetaling van de vaste lasten
 • het aanvragen van uitkeringen
 • behandeling/doorzending van post
 • contacten met instellingen
 • afsluiten van verzekeringen
 • aanvragen kwijtscheldingen
 • aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag
 • belastingaangifte
Uw inkomsten zullen wij op een aparte rekening beheren. U blijft zelf indien mogelijk beschikken over een eigen rekening waarop wij uw zak- en huishoudgeld overboeken. Van de beheerrekening betalen wij de vaste lasten en alle bijkomende noodzakelijke onkosten.

VERANTWOORDING AAN DE KANTONRECHTER

Als bewindvoerders dienen wij jaarlijks over onze werkzaamheden verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. In een jaarverslag geven wij het totaalbedrag aan van:
 • inkomsten
 • vaste lasten
 • betaalde schulden
 • nog te betalen schulden
 • begin- en eindtegoed

SCHULDEN?

Indien er sprake is van een schuldenregeling zullen wij deze uitvoeren. Bij een geringe en overzichtelijke schuldenlast zullen wij trachten tot een minnelijke regeling te komen met de schuldeisers. Het saneren van grotere schulden behoort niet tot de taken van de bewindvoerder. Ingeval sprake is van problematische schuldenlast zal de cliënt worden verwezen naar bijv. de Kredietbank voor schuldbemiddeling. Bij toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen kan na verloop van 3 jaren een "schone lei" worden verkregen. Gedurende dit schuldhulptraject kan Vlasmarkt Bewindvoeringen desgewenst zorgdragen voor het beheren en beschermen van het inkomen en vermogen van de cliënt.

WAT KOST BEWINDVOERING?

De tarieven van bewindvoerders worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters. Het betreffen derhalve vaste tarieven. Indien de cliënt een minimuminkomen heeft kan bij de gemeente een aanvraag worden ingediend voor bijzondere bijstand. Vlasmarkt Bewindvoeringen beoordeelt of u voor een dergelijke voorziening in aanmerking komt en zal deze aanvraag verzorgen. Voor de aanvraag bij de kantonrechter dient de cliënt een bedrag aan griffierechten te betalen. Hiervoor kan mogelijk vermindering worden aangevraagd middels het indienen van een zgn. inkomensverklaring.

EINDE BESCHERMINGSBEWIND

Beschermingsbewind wordt ingesteld indien iemand niet meer in staat is door lichamelijke of geestelijke beperkingen zijn financiële belangen te behartigen. Dit kan voor onbepaalde of bepaalde duur zijn. De kantonrechter kan de maatregel derhalve opheffen als de persoon om wie het gaat zijn eigen belangen weer kan behartigen. Als sprake is van een tijdelijke maatregel, eindigt het bewind na het verstrijken van de termijn. Ook indien de bewindvoering wordt vervangen door curatele of de onder bewind gestelde komt te overlijden wordt de bewindvoering beëindigd.

TOP