Klachtenreglement Vlasmarkt Bewindvoeringen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bewindvoerder: Iedere bewindvoerder van Vlasmarkt Bewindvoeringen

Cliënt: Een rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld
bij één van de bewindvoerders van Vlasmarkt Bewindvoeringen

Klacht: een schriftelijke of per email uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Vlasmarkt Bewindvoeringen, ingediend bij Vlasmarkt Bewindvoeringen, dan wel bij de kantonrechter

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Vlasmarkt Bewindvoeringen. Klachten worden ingediend door de cliënt zelf. De cliënt kan iemand machtigen om de klacht namens hem/haar in te dienen, er wordt dan wel een schriftelijke machtiging gevraagd. De klachtregeling is ook van toepassing op klachten die rechtstreeks worden ingediend via de kantonrechter en door de rechtbank worden doorgezonden aan de betreffende bewindvoerder.

Artikel 3
Een bezwaar of klacht dient schriftelijk of per email te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

  1. a) De naam en het adres van de indiener;
  2. b) De dagtekening waarop de klacht verstuurd wordt;
  3. c) De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
  4. d) Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht.

Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan kan de klacht niet worden

behandeld. De klager krijgt hiervan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen bericht.

Artikel 4

Klachten worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld door de bewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht naar tevredenheid van de cliënt op te lossen. De cliënt krijgt schriftelijk bericht over de uitkomst van de klacht en de conclusies die daaraan worden verbonden.

Artikel 5
Indien de cliënt van mening is dat Vlasmarkt Bewindvoeringen geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn klacht, dan heeft cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de kantonrechter.

Artikel 6 
Vlasmarkt Bewindvoering archiveert de klachten en rapporteert daarover jaarlijks aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.