Privacyverklaring vlasmarkt bewindvoeringen

Vlasmarkt Bewindvoeringen beschikt over uw persoonsgegevens en financiële gegevens. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder te kunnen uitvoeren. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. In uw dossier worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd, zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en -plaats, uw burgerlijke staat, BSN, telefoonnummer en emailadres.

Uw rechten
U heeft het recht uw gegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding hebben ontvangen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vlasmarktbewindvoeringen.nl of naar Vlasmarkt Bewindvoeringen, Postbus 326, 4330 AH Middelburg. De Autoriteit Persoonsgegevens besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan uw rechten. Hier kunt u lezen welke mogelijkheden u heeft om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens wordt verwerkt. Zo heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen elektronisch in een beveiligde omgeving. Op de kopie van uw paspoort of identiteitskaart die wij van u in bezit hebben is de pasfoto en het Burgerservicenummer onherkenbaar c.q. onleesbaar gemaakt.

Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties (computersystemen) die wij gebruiken. Met de leveranciers van die applicaties hebben wij een overeenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken. Alleen medewerkers van Vlasmarkt Bewindvoeringen kunnen toegang krijgen tot uw gegevens.
Vlasmarkt Bewindvoeringen  maakt gebruik van de volgende applicaties:
– OnView van leverancier Linfosys te Goirle, voor de primaire bedrijfsprocessen. Daarbij
moet u bijvoorbeeld denken aan het bewaken van uw budget, het verrichten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van verantwoording.
-Microsoft Outlook, voor het verwerken van emailberichten
-Rabo Internetbankieren: voor het beheren van uw bankrekeningen en downloaden van transacties en het verrichten van betalingen
We maken back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten.

Alleen medewerkers van Vlasmarkt Bewindvoeringen mogen uw gegevens bewerken. Deze medewerkers hebben een integriteitsverklaring ondertekend en kunnen een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Het landelijk Kwaliteitsbureau curatoren, beschermingsbewindvoerders en curatoren controleert jaarlijks of  Vlasmarkt Bewindvoeringen voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een professionele bewindvoerder worden gesteld. Daaronder vallen ook eisen ten aanzien van integriteit en bedrijfsvoering.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor
uw gegevens zijn verzameld. In de praktijk hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Medische gegevens
Voor het uitvoeren van beschermingsbewind hebben we alleen financiële gegevens nodig. We
vragen u dan ook om géén medische gegevens aan ons te verstrekken. De enige medische gegevens die wij zien, zijn de omschrijvingen op de facturen van artsen, apotheken en zorgverzekeraars.
Als we bijvoorbeeld voor de aanvraag van verzekeringen gegevens over uw gezondheidstoestand nodig hebben, nemen we altijd contact met u op. U kunt er altijd voor kiezen om de informatie over uw gezondheid rechtstreeks aan de vragende partij te leveren, buiten Vlasmarkt Bewindvoeringen  om.

Delen met anderen
Vlasmarkt Bewindvoeringen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dat is
zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. In het kader
van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle
gegevens. Zij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.
Als u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – beschikken over
uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens
te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder
opgaaf van reden.

Datalek
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Zodra we zouden merken dat gegevens in verkeerde handen zijn, melden we dat direct aan u. Dat
doen we ook als we gegevens niet meer in eigen beheer hebben, bijvoorbeeld na verlies of
diefstal van computerapparatuur. Daarnaast maken we direct melding van het datalek bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat verlangt de wet van ons.

Beeldmateriaal op de website
Vlasmarkt Bewindvoeringen maakt geen of uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, die door eigen medewerkers zijn vervaardigd.

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van Vlasmarkt Bewindvoeringen worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Google Analytics
Vlasmarkt Bewindvoeringen maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Wijziging Privacyverklaring

Vlasmarkt Bewindvoeringen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

Middelburg, 1 mei 2018

VLASMARKT BEWINDVOERINGEN

Postbus 326, 4330 AH Middelburg

0118-485676    info@vlasmarktbewindvoeringen.nl